História

Združenie bolo založené v jeseni r. 1969 pod názvom Združenie priateľov Slovenska. V roku 1986 sa premenovalo na Združenie Slovákov vo Švajčiarsku. Pre svojich členov a priaznivcov poriadalo a poriada akadémie a kultúrno-spoločenské i zábavné stretnutia, vedecko-náučné semináre, prednášky, filmové večery, výstavy slovenského umenia, upozorňuje ich na vystúpenia slovenských umelcov, umožňuje im stretávať sa a vymieňať si názory a vzájomne sa informovať.

Od r. 1985 do r. 2011 Združenie udeľovalo na Deň slovenskej Štátnosti Zlaté pero Združenia osobe, ktorá sa zaslúžila písaným slovom o to, aby svet spoznal Slovákov a ktorá prispela významným spôsobom k upevňovaniu národného povedomia Slovákov.

Združenie informuje svojich členov a priaznivcov o svojej činnosti a dianí v slovenskom svete v zahraničí už od svojho vzniku na stránkach svojho spolkového bulletinu Slovenské zvesti. Združenie bolo zakladajúcim členom Svetového kongresu Slovákov, bolo vyznamenané Pamätnou medailou Štefana Moysesa Matice slovenskej a tiež Pamätnou zlatou medailou sv. Cyrila a Metoda Matice slovenskej.

Radi privítame medzi nami všetkých slovenských spolurodákov a ich priateľov.